News Ticker

Veckans makrohändelser

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA 6/2 – 10/2

MÅNDAG DEN 6 FEBRUARI

=====================

kl 8.00: Tyskland: industriorder december

I november sjönk orderingången till den tyska tillverkningsindustrin med 2,5% m/m och steg med 3,0% y/y. Både exportorder och inhemska order sjönk, men det tyska ekonomidepartementet framhöll ändå att ordertrenden var mycket gynnsam. Det var orderingången på bulkvaror som varit svag.

Väntat var att orderingången skulle stiga med 2,4% respektive med 3,6% y/y.

I december väntas orderingången ha ökat med 0,5% m/m och med 4,1% y/y.

TISDAG DEN 7 FEBRUARI

=====================

kl 4.30: RBA: räntebesked

Australiens centralbank har hållit styrräntan oförändrad på 1,50% sedan i augusti, då den sänktes med 25 punkter, och enligt en i stort sett enig analytikerkår väntas räntan inte heller ändras nu.

RBA-chefen Philip Lowe noterade i samband med räntebeskedet i december att inflationen var fortsatt låg, och att en dämpad löneutveckling sannolikt skulle betyda en fortsatt ganska låg inflation en tid. Protokollet från mötet visade att centralbanken hade balanserat en ”avsevärd osäkerhet” i arbetsmarknadens momentum mot en återhämtning för bostadspriserna i Sydney i beslutet om oförändrad ränta.

KPI-data den 25 januari visade att inflationstakten steg till 1,5% fjärde kvartalet, från 1,3% under tredje kvartalet. Det var lägre än väntade 1,6%.

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion december

Väntas i december ha ökat med 0,4% m/m och med 2,5% y/y.

I november ökade produktionen 0,4% m/m, lyft främst av byggproduktionen, och ökade med 2,2% y/y.

Ekonomidepartementet konstaterade då att det ser en ”solid” produktionstillväxt under vinterhalvåret.

Commerzbank tror på en nedgång med 1% m/m i december, men det ska inte tolkas som någon förnyad svaghet för industrin, utan i stället handlar det om att statistiken har förvrängts av hur julen inföll.

Julen var ”arbetsgivarvänlig” 2016, men det betyder inte att människor arbetade fler dagar än andra år. Statistiken justeras dock för antalet ”officiella” arbetsdagar, trots att många fabriker varje år stänger ner mellan jul och nyår.

Den här ”juleffekten” har redan synts i statistiken över bilproduktionen i december, som sjönk över 6% från månaden före, enligt Commerzbank.

kl 9.30: RGK: utfall statens betalningar januari

Första månadsutfallet efter att räntan på skattekontot sänktes till noll vid årsskiftet. Privatpersoner kan nu välja andra säkra ränteplaceringar som ger bättre avkastning, men för stora företag är nollräntan på skattekontot fortsatt betydligt mer attraktiv än alternativen, som ofta innebär en kostnad för att placera överskottslikviditet.

Anekdotiska medierapporter har talat om att omfattande uttag av medel från skattekontot inleddes redan före årsskiftet, men i december var skatteinkomsterna ändå cirka 4 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos.

Enligt Riksgäldens prognos, från i oktober, väntades ett lånebehov på 2,1 miljarder kronor i januari.

Ekonomerna på Swedbank noterar i ett kundbrev att månadsutfallet för januari är den sista viktiga pusselbiten för Riksgälden inför Statsupplåningsrapporten den 22 februari. De konstaterar att osäkerheten är stor inför prognosen, inte minst med tanke på oklarhet om effekterna av räntesänkningen på skattekontot.

”Ett större uttag än väntat i från skattekontot kan… ge Riksgälden respit från att återigen reducera emissionvolymerna i i den kommande statsupplåningsrapporten”, skriver Swedbanksekonomerna.

ONSDAG DEN 8 FEBRUARI

=====================

kl 9.30: SCB: hushållskonsumtion december

Detaljhandeln kom in långt svagare än väntat i december och ökade bara 0,6% jämfört med i december 2015 (väntat +3,8%). Det oväntat svaga utfallet anses allmänt åtminstone delvis bero på att attraktiva erbjudanden i samband med ”Black friday” i fjol lade beslag på en stor del av julhandeln.

Ekonomerna på Swedbank noterar dock i ett kundbrev att andra delar av hushållskonsumtionen kan ha utvecklats bättre i december, som transport och postorderhandel, och de räknar med att konsumtionen totalt ökade 2,2% på årsbasis, ner från 3,3% i november.

kl 9.30: SCB: näringslivets produktion december

Statistik på fredagen visade att det rekordstarka sentimentet inom tillverkningsindustrin inte hade resulterat i något bättre utfall för industriproduktionen i december, den sjönk 1,8% jämfört med i november och 0,9% jämfört med i december 2015 vilket var långt under prognos. Ökningstakten för tjänsteproduktionen skruvades dock upp till 4,1% i december, från 3,6% i november, och nu kompletteras också anrättningen med utfallet för byggproduktionen under månaden.

kl 13.00: OECD: publicerar Sverige-rapport, presskonferens med Angel Gurria och finansminister Magdalena Andersson

I höstprognosen 2016 var OECD:s bedömning av Sveriges BNP skulle öka 2,7% i år och 2,2% nästa år. Organisationen hänvisade den väntade dämpningen i tillväxttakten till brist på kvalificerad arbetskraft och byggbar mark, som bromsar bostadsbyggandet, samt att osäkerhet om den globala efterfrågan dämpade företagens investeringar. En allt stramare arbetsmarknad antogs samtidigt hjälpa till att lyfta inflationen gradvis.

OECD:s chefekonom, Catherine Mann, varnade vidare, i en tidningsartikel i början av året, bland annat Sverige för ”farligt höga” fastighetspriser, vilket kan leda till kraftiga prisfall om marknaderna överhettas.

kl 21.00: Nya Zeeland: RBNZ lämnar räntebesked

Centralbanken sänkte styrräntan med 25 punkter i november, till 1,75%, bland annat med hänvisning till svaga globala förhållanden och låga räntor relativt de i Nya Zeeland satte uppåttryck mot Kiwi-dollarn. Växelkursen bedömdes vara starkare än vad som ansågs vara uthålligt för en balanserad tillväxt; ”En nedgång i växelkursen behövs”, fastslog RBNZ.

Växelkursen försvagades därefter mot USA-dollarn under slutet av 2016, men har därefter återhämtat sig till nivåer nära de som rådde före räntebeslutet i november. En enig analytikerkår tror ändå att RBZ väljer att hålla styrräntan oförändrad på 1,75% vid detta möte.

TORSDAG DEN 9 FEBRUARI

======================

kl 8.00: Norge: BNP 4 kv

Fjolårets sista kvartal väntas visa en snabbare tillväxt i den norska fastlandsekonomin än kvartalet före, +0,4% q/q, och en lika stor BNP-ökning för hela landets ekonomi.

Norges Bank prognos ligger på +0,34% q/q.

Handelsbanken tycker att detaljerna är blandade men att det övergripande intrycket är fortsatt dämpat. Detta har också speglats i arbetsmarknadsstatistiken som visat att sysselsättningen varit oförändrad eller svagt negativ i slutet på 2016.

Tredje kvartalet steg fastlands-BNP med 0,2% q/q, medan landets totala BNP sjönk 0,5% q/q, där det främst var oljerelaterade industrinäringar som drog ner.

kl 8.00: Tyskland: handels- och bytesbalans december

Såväl exporten, +3,9%, som importen, +3,5%, ökade klart mer än väntat i november, men i december väntas exporten ha sjunkit 1,6% medan importen väntas ha minskat 1,0%. Överskottet i handelsbalansen väntas samtidigt ha minskat till 19,7 miljarder euro i december från 22,7 miljarder i november.

Mexiko: räntebesked

Centralbanken höjde styrräntan med 50 punkter i både november och december, till 5,75%, i spåren på Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Centralbanken hade redan före valet tvingats höja styrräntan vid tre tillfällen under 2016 efter att utspel från presidentkandidaten pressat ner pesons växelkurs och därmed ökat inflationsriskerna.

Prognoserna pekar nu mot att styrräntan kommer nu återigen kommer att höjas, med 50 punkter till 6,25%.

FREDAG DEN 10 FEBRUARI

======================

kl 8.00: Norge: KPI januari

I december var norsk KPI oväntat låg, främst på grund av lägre priser på livsmedel och el, men även på kläder och skor.

För januari väntas KPI öka med 0,2% m/m och 3,0% y/y. Kärn-KPI-spås ha stigit 2,6% y/y, upp från 2,5% månaden före.

Handelsbanken påpekar i ett kundbrev att januari alltid är lite knepig på grund av reor och årliga prisjusteringar.

De gör bedömningen att en del av bromsen från en starkare norsk krona och lägre löneökningar den här gången motverkades av högre hyreskostnader. De tror att hyrorna steg kraftigt på grund av högre kostnader för elektricitet.

”Huvudbudskapet är att kärn-KPI har fortsatt att ligga under Norges Banks prognos”, skriver Handelsbanken i ett kundbrev.

kl 10.30: Storbritannien: industriproduktion december

Spås ha sjunkit med 0,2% m/m, efter en större uppgång än väntat månaden före. I årstakt väntas en ökning med 2,9%, efter att produktionen ökat 2,0 procent i november.

För tillverkningsindustrin väntas en liten uppgång, 0,2% m/m, och +1,6% y/y.

I december steg det brittiska inköpschefsindexet för industrin klart mer än väntat, till den högsta nivån på två och ett halvt år. Pundförsvagningen bedöms ha bidragit starkt till vändningen under fjolårets sista månader.

kl 16.00: USA: Michigan-index (prel) februari

Detta index fortsatte stiga till 98,5 i januari, från 98,1 i december, vilket var över väntade 98,1. Conference Boards liknande index över hushållssentimentet sjönk dock tillbaka något i januari från 15-årshögsta nivåer i december, och prognoserna pekar nu mot att även Michigan-index kommer att ha backat något, till 97,8, i början av februari.

Credit Suisse New York noterar i ett kundbrev att eftervalslyftet för hushållssentimentet nu verkar dämpas.

”Bilförsäljningen dämpades i januari och den senaste statistiken från detaljhandeln antyder att konsumtionen fortsätter att växa måttligt utan tydliga tecken på ytterligare acceleration”, skriver Credit Suisse-ekonomerna.