News Ticker

Veckans makrohändelser

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA 16-22/10-2017

MÅNDAG DEN 16 OKTOBER

=====================

kl 3.30: Kina: KPI, PPI september

KPI-inflationen väntas ha sjunkit något till 1,6% i september från 1,8% augusti. Inflationen var dämpad under större delen av året, men tickade upp i augusti, främst till följd av högre livsmedelspriser, men också andra varor och tjänster.

PPI-inflationen väntas ticka upp 0,1 procentenhet till 6,4% i september efter att ha klättrat till 6,3% i augusti. Dessförinnan hade den legat stabilt på 5,5% i tre månader.

TISDAG DEN 17 OKTOBER

=====================

kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI september

De brittiska konsumentpriserna väntas i september ha ökat med 0,3% från månaden före och med 3,0% från ett år tidigare. Det skulle i så fall vara en fortsatt uppgång från månaden före då KPI-inflationen tog ett hopp uppåt till 2,9%, från 2,6% i juli.

Augustiutfallet var snäppet högre än väntat. Det svaga brittiska pundet, efter brexit, fortsätter att pressa upp inflationen i Storbritannien, och gröpa ur britternas köpkraft.

Om KPI-inflationen stiger över 3% måste Mark Carney, chef för Bank of England, skriva brev till landets finansminister och förklara sig. Detta eftersom inflationen ligger mer än 1 procentenhet från målet på 2%.

Carney tvingades flera gånger under perioden december 2014 till augusti 2016 skriva brev då inflationen låg 1 procentenhet under målet.

PPI väntas ha ökat 0,2% under månaden och med 3,3% jämfört med ett år tidigare. Månaden före var uppgångarna 0,4 respektive 3,4%.

kl 11.00: EMU: KPI (def) september

Enligt snabbestimatet var inflationstakten (HIKP) oförändrad på 1,5% i september jämfört med i augusti, vilket var under förväntningarna på 1,6%.

Även kärninflation var snäppet lägre än väntat och sjönk till 1,1%, från 1,2% i augusti. Väntat var 1,2%.

Den definitiva statistiken väntas bekräfta det preliminära utfallet.

Credit Suisse-ekonomerna ser dock nedåtrisker på grund av nedrevideringar i vissa euroländer.

”Den detaljerade nedbrytningen väntas visa att externa faktorer fortsätter att bidra positivt till kärninflationen, medan det inhemska pristrycket fortsatt är dämpat”, skriver ekonomerna.

kl 11.00: Tyskland: ZEW-index oktober

ZEW-index, som mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, steg till 17,0 i september, från 10,0 i augusti. Uppgången var större än väntat.

ZEW noterade att det varit solida tillväxtutfall för andra kvartalet. Bankutlåningen ökade kraftigt, samtidigt som såväl de offentliga som privata investeringarna ökat, vilket troligen låg bakom det förbättrade sentimentet. En stabil global tillväxtmiljö gav även stöd för ljusare utsikter.

Commerzbank konstaterar i ett kundbrev att marknadsaktörer inte längre lägger så stor vikt vid ZEW-index som de gjorde tidigare. De tror att det beror på att indexet, till skillnad från PMI och IFO, inte innehåller någon ny information utan bara införlivar marknadssentiment om ekonomin som bestämts av andra indikatorer.

”För det andra har fluktuationerna i ZEW inte varit så markerade under de senaste två åren som de en gång var. Detta speglar den i huvudsak jämna utvecklingen i den tyska ekonomin. Denna situation är inte trolig att ha förändrats i oktober”, skriver Commerzbank.

Konsensusprognosen för oktober ligger på en fortsatt uppgång till 19,5. Även index över nuläget väntas stiga, till 89,0, från 87,9.

kl 15.15: USA: industriproduktion september

Augustiutfallet, -0,9%, var överraskande svagt givet höga nivåer för produktionsindex i ISM:s industriindex. I september steg ISM:s industriindex ytterligare och noterade med 60,8 den högsta nivån sedan maj 2004, och med fortsatt uppgång för delindex för produktion. Ändå pekar konsensusprognosen endast mot en måttlig återhämtning i produktionen, +0,3%.

Credit Suisse New York tror dock att produktionen (IP) minskade med 0,9% även i september beroende på orkanerna, där i synnerhet Harvey tros ha påverkat mest.

De konstaterar att olje- och gasproduktionen, som utgör 11,4% av totala IP, oljeraffinaderierna, 2,8% av IP, organisk kemindustri, 2,2% av IP och produktionen av plastharts, 0,9% av IP, alla är koncentrerade till de drabbade områdena och har upplevt en varierande grad av produktionsförluster efter stormarna. Delar av detta påverkade IP-data för augusti, men störningarna var troligen allvarligare i september.

Credit Suisse räknar dock med en kraftig återhämtning för USA:s industriproduktion de kommande månaderna när de drabbade områdena återhämtar sig från stormarna.

ONSDAG DEN 18 OKTOBER

=====================

Kina: kommunistpartiets 19:e partikongress inleds

Partikongressen inleds med ett anförande av president Xi Jinping och håller sedan på en vecka. En viktig hållpunkt är vilka som väljs in i styrande organ som centralkommittén och politbyrån, men det kan även bli en del mer övergripande diskussioner om policyinriktningen framöver.

”Tecken på att Xi kommer ur partikongressen med än mer makt än tidigare innebär att den nuvarande policyhållningen kan fortsätta. Det innebär en relativt expansiv hållning och att statens och partiets starka roll fortsätter. Detta kan av marknaderna tolkas lätt positivt på kort sikt”, skriver Nordea.

kl 14.30: USA: bostadsbyggande september

Byggtakten sjönk överraskande även i augusti, efter en stor nedgång i juli, och väntas nu ha varit oförändrad i september.

Credit Suisse New York noterar att antalet nya bygglov har legat omkring 5% högre än faktiska byggstarter, och byggandet väntas framöver jobba ikapp skillnaden, men knappast just i september på grund av väderproblem. Återuppbyggnad efter orkanerna kan dock framöver komma att ge stöd till byggdata.

kl 20.00: Fed: Beige book

Föregående Beige Book, som publicerades den 7 september, beskrev en USA-ekonomi som växte i en blygsam till måttlig takt i juli och augusti, men också en viss oro för en utdragen inbromsning för fordonsindustrin. De flesta distrikt rapporterade om blygsamma till måttliga löneökningar, men från Dallas och San Francisco antyddes att arbetskraftsbrist hade börjat pressa upp lönerna.

Dagens rapport kan förhoppningsvis ge en viss vägledning om hur höstens orkaner har påverkat den ekonomiska aktiviteten och priserna, något som i så fall kan bli värdefull input inför Federal Reserves penningpolitiska möte i månadsskiftet oktober/november.

TORSDAG DEN 19 OKTOBER

======================

kl 4.00: Kina: BNP 3 kv

Väntas ha ökat med 6,8% y/y efter en uppgång med 6,9% andra kvartalet.

Commerzbank skriver att den kinesiska ekonomin ”sannolikt” nådde respektabel tillväxt under tredje kvartalet, men att det finns oroligheter under ytan.

”Tillväxten beror till stor del på den statliga sektorn, medan den privata sektorn brottas med ett tufft klimat”, skriver den tyska banken.

Banken påpekar också att det inte finns några skäl att vänta sig något annat än ett starkt utfall, i och med partikongressen som inleds den 18 oktober.

Bakom alla uppmuntrande siffror finns allvarliga obalanser, men regeringens åtgärder för att stimulera ekonomin har i huvudsak gynnat den statliga sektorn. Det är också anledningen till att officiell PMI-data, som i huvudsak speglar läget i den statligt ägda industrin, har gått starkt senaste tiden, medan Caixin-PMI, som följer den privata sektorn, har haft det tungt

kl 9.30: SCB: arbetslöshet september

Arbetslösheten sjunker långsamt i Sverige eftersom en stark sysselsättningsökning matchas av ett nästan lika snabbt stigande arbetskraftsutbud. Bedömare räknar överlag med att den trenden fortsätter i närtid, men många tror att arbetslösheten kommer att stiga framöver när sysselsättningen inte längre ökar lika snabbt. I september väntas dock arbetsmarknaden vara fortsatt stark. Enligt SME Direkts enkät spås den säsongsrensade arbetslösheten ligga kvar på 6,6%.

kl 14.30: USA: Philadelphia Fed index oktober

I september steg indexet oväntat till 23,8, från 18,9 i augusti, väl över väntade 17,1 men ändå en relativt måttlig nivå sett i förhållande till den flerårshögstaa nivån för ISM:s industriindex samma månad. Philadelphia Feds index var betydligt högre i såväl februari som i maj.

Prognoserna pekar nu mot en viss dämpning, till 20,5, i oktober.

EU: toppmöte i Bryssel

EU-toppmötet som avgör om tillräckliga framsteg har nåtts i brexitförhandlingarna första fas – om villkoren för utträdet – för att kunna inleda den andra fasen – om den framtida relationen, som frihandel.

Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, har mer eller mindre uteslutit att ge grönt ljus vid nästa veckas toppmöte, men hoppas att det kan vara möjligt vid toppmötet i december.

Commerzbank kallar förhandlingarna hittills för ett ”långt, långsamt pokerspel”, men tror att parterna kommer att enas om en övergångsperiod och att ett handelsavtal till slut kommer att slutas, kanske i elfte timmen.

”Även om UK har mest att förlora om förhandlingarna misslyckas, så ligger det även i EU:s intresse att försäkra en smidig övergång”, skriver de i ett kundbrev och pekar på att 47% av den brittiska exporten går till EU27, medan Storbritannien är bland de fem främsta exportmarknaderna för 19 av EU:s medlemsländer.

De tror fortfarande att det är möjligt att komma överens om en övergångsperiod efter artikel 50 och att en ”hybrid”-lösning kan nås, som träder i kraft efter att övergångsperioden tar slut.

Enligt Commerzbank kan denna hybridlösning täcka ett brett spektrum av varor och tjänster, men kanske inte alla, och det kan kanske också inkludera årliga avgifter som i Norges fall. EU27 kanske kan se avgiften som ”böter” för restriktioner mot den fria rörligheten för arbetskraft.

FREDAG DEN 20 OKTOBER

=====================

kl 16.00: USA: försäljning befintliga bostäder september

Försäljningsdata har kommit in väl under prognos tre månader i rad, och efter en överraskande nedgång med 1,7% i augusti (väntat +0,2) pekar konsensusprognosen nu mot en nedgång även i september, med 0,9%.

Credit Suisse New York noterar att data över kontrakterade husköp i augusti talar för att försäljningstakten sjönk för fjärde månaden i rad i september, nedgången kan dock åtminstone till viss del kopplas till störningar i samband med orkaner i augusti/september.

SÖNDAG DEN 22 OKTOBER

=====================

Japan: parlamentsval

Premiärministern Shinzo Abe utlyste nyval i slutet av september efter att hans regering stärkts i opinionsmätningar.

Commerzbank skriver i ett veckobrev att Shinzo Abes ekonomiska poiltik har varit en framgång, även om målet med en högre inflation inte har uppnåtts.

Stagnationen i nominell BNP har överkommits och Abes mål om att höja BNP med en femtedel till 2020 är inte helt ouppnåeligt, skriver banken, som också påpekar att arbetslösheten är lägre än vid något tillfälle under senaste 30 åren.

”Det positiva ekonomiska klimatet var en av anledningarna till att Abe valde att utlysa nyval, även om han helt klart tar en politisk risk”, skriver Commerzbank.

I valet finns det ett verkligt oppositionsparti, ”Kibo no To”, som grundades av Yuriko Koike, guvernör i Tokyo och, liksom Shinzo Abe, konservativ. Hennes popularitet har dock dalat senaste tiden och flera opinionsmätningar tyder nu på att Shinzo Abe och hans parti liberaldemokraterna går mot seger.